به نام خالق زیباییها

به یاری خداوند برآنیم که در تاریخ دوشنبه سوم شهریور ماه 1399
یک وبینار علمی
ویژه متخصصان و رزیدنتهای دندانپزشکی کودکان برگزار نماییم.
عنوان سخنرانی:
“بازسازی یک دندان قدامی دایمی تخریب شده با استفاده از تکنیک لیرینگ”
سخنران: دکتر کیوان ساعتی
دوشنبه سوم شهریور
ساعت 22
مهلت ثبت نام: فقط و فقط تا پایان روز بیست و پنجم مرداد ماه(بدون قابلیت تمدید)
هزینه ثبت نام:
رزیدنتها: 60 هزار تومان
اعضای رسمی با حق عضویت 10 ساله :60هزار تومان
اعضای رسمی با حق عضویت 5 ساله:80هزار تومان
اعضای رسمی که حق عضویت را تا 99 پرداخت نموده اند: 100 هزار تومان
اعضای غیر رسمی: 130 هزار تومان

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

کمیته علمی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران