فرم ارسال مدارک عضویت جدید

بنام خدا

سلام و درود خدمت اساتيد بزرگوار و همكاران همراه
با لطف خدا و همت ياران همراه يكي از مهمترين خواسته هاي اعضاءبا توجه به امكانات مالي فراهم شده،، محقق گرديد.
اينك بعد از برداشت گام اول ،هيئت مديره تصميم دارد فضاي ساختمان را بگونه اي اماده سازد كه قابليت كاربري آموزشي براي برگزاري دوره هاي اموزشي عملي و نظري را داشته باشد و براي نيل بِه اين هدف نيازمند تجهيزات و امكاناتي خواهيم بود كه تهيه انها مستلزم تهيه منبع مالي قابل توجهي خواهد بود،
از انجاييكه تراز مالي انجمن منفي است
لذا اعضاء هيئت مديره با دو درخواست دست ياري همه همكاران را بگرمي خواهد فشرد:
١-از همه دوستان صاحب نظر در طراحي محيط اموزشي كه خواهان ارائه ايده هستند تقاضا ميكنيم براي بازيد از فضا و ارائه نظرات كارشناسي ما را ياري نمايند
٢- از كليه همكاراني كه حق عضويت دو ساله داده اند تقاضا ميكنيم با ورود به سامانه در صورت امكان حق عضويت سالهاي بعد را واريز نمايند(دو ساله-پنج ساله-٨ساله براي همكاراني كه دو ساله پرداخت نموده ولي خواهان تبديل ان به ده ساله هستند)
در خاتمه از همكاراني كه بهر علتي تاكنون از پرداخت حق عضويت خود داري نموده اند مجددا در خواست مشاركت در اين اقدام مدني را خواهانيم زيرا انجمن مهمترين فصل مشترك همه ما صرف نظر ا ز شهر و دانشگاه و ….ميباشد،و اعضاء هيئت مديره نيز سعي نموده اند امانتداري امين در صرف منبع مالي باشند ،.
در خاتمه نيز به اطلاع ميرسانيم بزودي گزارش عملكرد مالي نهايي بعد از بررسي بازرس محترم به سمع و نظر همگان خواهد رسيد
انجمن دندانپزشكي كودكان ايران

فرم ارسال مدارک صدور کارت شناسایی

عضویت جدید
حق عضویت سال 1397
حق عضویت سال 1398
حق عضویت سال 1397و 1398
حق عضویت 5 ساله

حق عضویت سال 1399
حق عضویت سال 1400
حق عضویت سال 1399 و 1400
حق عضویت 8 ساله
حق عضویت 10 ساله