عضویت جدید
حق عضویت سال ۱۳۹۷
حق عضویت سال ۱۳۹۸
حق عضویت سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
حق عضویت ۵ ساله
حق عضویت سال ۱۳۹۹
حق عضویت سال ۱۴۰۰
حق عضویت سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
حق عضویت ۸ ساله
حق عضویت ۱۰ ساله

بنام خدا

سلام و درود خدمت اساتيد بزرگوار و همكاران همراه
با لطف خدا و همت ياران همراه يكي از مهمترين خواسته هاي اعضاءبا توجه به امكانات مالي فراهم شده،، محقق گرديد.
اينك بعد از برداشت گام اول ،هيئت مديره تصميم دارد فضاي ساختمان را بگونه اي اماده سازد كه قابليت كاربري آموزشي براي برگزاري دوره هاي اموزشي عملي و نظري را داشته باشد و براي نيل بِه اين هدف نيازمند تجهيزات و امكاناتي خواهيم بود كه تهيه انها مستلزم تهيه منبع مالي قابل توجهي خواهد بود،
از انجاييكه تراز مالي انجمن منفي است
لذا اعضاء هيئت مديره با دو درخواست دست ياري همه همكاران را بگرمي خواهد فشرد:
١-از همه دوستان صاحب نظر در طراحي محيط اموزشي كه خواهان ارائه ايده هستند تقاضا ميكنيم براي بازيد از فضا و ارائه نظرات كارشناسي ما را ياري نمايند
٢- از كليه همكاراني كه حق عضويت دو ساله داده اند تقاضا ميكنيم با ورود به سامانه در صورت امكان حق عضويت سالهاي بعد را واريز نمايند(دو ساله-پنج ساله-٨ساله براي همكاراني كه دو ساله پرداخت نموده ولي خواهان تبديل ان به ده ساله هستند)
در خاتمه از همكاراني كه بهر علتي تاكنون از پرداخت حق عضويت خود داري نموده اند مجددا در خواست مشاركت در اين اقدام مدني را خواهانيم زيرا انجمن مهمترين فصل مشترك همه ما صرف نظر ا ز شهر و دانشگاه و ….ميباشد،و اعضاء هيئت مديره نيز سعي نموده اند امانتداري امين در صرف منبع مالي باشند ،.
در خاتمه نيز به اطلاع ميرسانيم بزودي گزارش عملكرد مالي نهايي بعد از بررسي بازرس محترم به سمع و نظر همگان خواهد رسيد
انجمن دندانپزشكي كودكان ايران

فرم ارسال مدارک صدور کارت شناسایی