به نام خالق زیبایی ها

به یاری خداوند برآنیم که در تاریخ پنجشنبه دوم آبانماه 98 یک سمینار علمی یکروزه

ویژه متخصصین و رزیدنتهای دندانپزشکی کودکان برگزار نماییم.

(دارای 5 امتیاز بازآموزی)

مکان: آمفی تئاتر 90 نفره دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران