به نام خالق زیبایی ها

به یاری خداوند برآنیم که در تاریخ پنجشنبه دوم آبانماه ۹۸ یک سمینار علمی یکروزه

ویژه متخصصین و رزیدنتهای دندانپزشکی کودکان برگزار نماییم.

(دارای ۵ امتیاز بازآموزی)

مکان: آمفی تئاتر ۹۰ نفره دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران