کنگره هجدهم انجمن

دکتر علی رشیدیان رئیس هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران اساتید بزرگوار و همکاران ارجمند؛ سپاس بیکران خداوند یکتا را که این توفیق را به ما عطا فرمود که افتخار میزبانی شما سروران گرامی را در هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ک…

خبری تاسف بار

بنام خدا حادثه تاسف بار منجر به فوت دو كودك بدنبال درمان دندانپزشكي، در بخشي از جغرافياي كشورمان ما را نيز به سوگ نشاند. قضاوت و بحث در مورد چرايي اين رخداد تاسف بار را به بعد از اظهار نظر مراجع قانوني موكول ميكنيم ولي انچه باعث شگفتي و حيرت …