انجمن دندانپزشکی کودکان ایران تأثر فراوان خود را از درگذشت دکتر محمد جواد جوادزاده صابر ابراز می دارد. تواضع و فروتنی، اولین خصوصیتی بود که در رفتار و کردار ایشان دیده می شد . اهتمام ایشان به ترجمه کتاب با ارزش جوزف سیم و متعاقبأ اصول دندانپزشکی کودکان نشان از مسئولیت پذیری در خصوص رشته تخصصی کودکان داشت.
روحشان شاد و روانشان در آرامش.