بنام خدا
اساتيد ارجمند همكاران گرامي دانشجويان عزيز
سلام و درود بي پايان بر شما
فراخوان نوزدهمين كنگره علمي انجمن دندانپزشكي كودكان ايران را در حالي آغاز نموده ايم كه ما ومردم صبوركشور عزيزمان ايران از يك سو گرفتار مشكلات متعدد اقتصادي و اجتماعي و از سوي ديگر در گير هجوم بيماري ويروسي هجرت يافته اي هستيم كه شيرازه فكري بسياري را بخود مشغول كرده است.
ازخداي بزرگ ميطلبم توانايي رهايي و نجات از اين مشكلات رابه ملت ما ارزاني دارد.
و أما بعد…
نوزدهمين كنگره علمي به رياست استاد دكتر مهران مرتضوي و همكاران جوان ولي پرتلاشمان در شيراز قطعا دريچه هاي جديدي را در حوزه دندانپزشكي كودكان برايمان باز خواهد نمود.
وظيفه خود ميدانم ضمن سپاس از آنان بخاطر قبول و پذيرش مسئوليت برگزاري اين رخداد مهم علمي ،از همه اساتيد و همكاران عزيز نيز دعوت نمايم با ارسال دستاورد هاي علمي خويش به برگزاري هر چه با شكوه تر آن كمك كنند
سعدي بشوي لوح دل از نقش غير او
علمي كه ره به حق ننمايد جهالت است

دكتر علیرضا حیدری
رئيس انجمن دندانپزشكي كودكان ايران