دکتر بهمن سراج متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

ریئس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران