فرم ارسال مدارک

کارت شناسایی

ضمن عرض خوشامد گویی نظر شما را به نکات زیر جلب می نماییم:

انجمن دندانپزشکی کودکان ایران یک تشکل صنفی قانونی و زیر نظر نظام پزشکی است.

که یکی از اهداف آن تسهیل امور مرتبط با متخصصین این رشته تخصصی میباشد.

اعضاء محترم با پرداخت به موقع حق عضویت میتوانند در این مهم سهیم بوده و انجمن را یاری نمایند.

سامانه پرداخت حق عضویت برای سهولت در امر پرداخت شما عزیزان و ارسال فرم مشخصات فردی

متخصصین کودکان و تراکنشی مالی صورت گرفته به انجمن میباشد.

پر نمودن کلیه فیلد های درخواستی الزامی بوده و در امور آتی برای شما بزرگواران و انجمن قابل ارجاع میباشد.

هزینه عضویت سال 1402 مبلغ 700 هزارتومان میباشد.

باید خاطر نشان کرد درگاه پرداخت انجمن دندانپزشکی کودکان ایران متصل به زرین کارت بانک مرکزی میباشد.

پیشاپیش کمال تشکر را از شما عزیزان داریم.
امور مالی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

حق عضویت سال 1402