انجمن دندانپزشکی کودکان ایران سعی دارد در راستای اهداف خود
تسهیلاتی را برای اعضای پیوسته خود ایجاد کند.