بنام خدا
حادثه تاسف بار منجر به فوت دو كودك بدنبال درمان دندانپزشكي، در بخشي از جغرافياي كشورمان ما را نيز به سوگ نشاند.
قضاوت و بحث در مورد چرايي اين رخداد تاسف بار را به بعد از اظهار نظر مراجع قانوني موكول ميكنيم ولي انچه باعث شگفتي و حيرت است ارائه درمانهاي صرفِ تخصصي توسط افرادي غير متخصص است كه متاسفانه ابعاد ان روزبروز گسترده تَر ميشود وهيچ استانه قانوني تا زمان وقوع شكايت رسمي از سوي ذينفعان،وجود ندارد،انجمن دندانپزشكي كودكان ايران ضمن اظهار همدردي با خانواده هاي داغدار بر خود فرض ميداند جهت حفظ حقوق متقابل همكاران وبيماران از طريق وزارت متبوع وسازمان نظام پزشكي و ساير مراجع قانوني نسبت به تعيين ضوابط روشن وعلمي براي مداخله همكاران غير متخصص در حوزه كاري دندانپزشكي كودكان اقدامات لازم را انجام دهد تا در اينده شاهدچنين حوادث تاسف باري نباشيم
انجمن دندانپزشكي كودكان ايران