بنام خدا
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ضمن سپاس از همه مهمانان ، پیشکسوتان ،اساتید،همکاران ‌ودانشجویان عزیز جهت حضوردرهجدهمین کنگره ،درنشستی که درحاشیه کنگره با همکاران متخصص دندانپزشکی کودکان درخصوص مشکلات ودغدغه های حرفه ای همکاران برگزار کرد پس از بحث ‌وتبادل نظردرمورد موضوعات دریک جمع بندی مطالب زیر را بعنوان ماحصل این نشست اعلام می نماید :
۱- انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ضمن باور به کمک ‌ومساعدت جهت درمان بیماران خاص تحت بیهوشی و آرام بخشی اعلام می دارد توسعه بی رویه بیهوشی درسطح جامعه وبخصوص درجامعه کودکان ایران ضمن به حاشیه راندن روش های معمول کنترل رفتاری ،‌تحمیل هزینه های اضافی به سبد خانواده ،مشکلات حرفه ای و ‌درمانی دیگری را نیز سبب خواهد شد .لذا مجددا از معاونت درمان وزارت بهداشت وسایر مسئولین زیربط درخواست می نماید نسبت به بازنگری قوانین و آئین نامه های مربوطه واصلاح آنان اقدام نماید .
۲- انجمن دندانپزشکی کودکان ایران دررابطه باطرح سراسری فلورایدتراپی معتقد است به دلیل نگرانیهای موجود درمورد شيوه‌های مختلف اجراي آن در نقاطمختلف کشورو ‌همچنین صرف هزینه های سنگین درشرایط اقتصادی نامناسب کشور بهتراست نهاد یا سازمانی مستقل از عوامل اجرا کننده طرح ،اقدام به بررسی وپایش فواید ومضرات اجرای آن بنماید.همچنين این انجمن آمادگی هرگونه همکاری را در این مورد خواهد داشت.
٣-با توجه به حوادث ناخوشایند پیش آمده درسال گذشته لزوم بازنگری درکوریکولوم آموزشی جهت تعیین مرزهای تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان برای حمایت از سلامت بیماران خردسال پیشنهاد میگردد.