دکتر بهمن سراج

رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

بنام خداي هستي بخش
فراخوان هجدهمين كنگره علمي دندانپزشكى كودكان ايران را در حالي آغاز ميكنيم كه جامعه ايران با چالش هاي جدي در حوزه هاي مختلف از جمله سلامت جسم و جان!روبروست.
كنگره هاي علمي فرصتي است تا با طرح موضوعات علمي و تجربيات مستند ، همراه با نگاه به مشكلات ملموس جامعه گامي در جهت ارتقاء وضعيت سلامت و آموزش ذينفعان برداشته شود.
فرصت را مغتنم شمرده و أز همه اصحاب علم و قلم در حوزه دندانپزشكي بويژه دندانپزشكي كودكان دعوت ميكنيم تا با مشاركت علمي و بحث بر روي مشكلات مبتني بر شواهد دندانپزشكى و ارائه راه حلهاي كاربردي،جهت ارتقاء كيفيت زندگي كودكان ايران گامي رو به جلو برداريم،.
بهمن سراج