اعضای غیررسمی انجمن(کسانی که حق عضویت نپرداخته اند)