به نام خالق زیباییها

به یاری خداوند برآنیم که در تاریخ پنجشنبه اول اسفندماه یک سمینار علمی یکروزه ویژه متخصصین و رزیدنتهای دندانپزشکی کودکان

با 4 امتیاز بازآموزی برگزار نماییم.

مکان: آمفی تئاتر 90 نفره دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران