بنام خدا                                                                     

مروری برتشکیل انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

با توجه به استمرار درپیشرفت وتکامل علوم پزشکی ودندانپزشکی واحساس نیاز به تشکل ووحدت درزمینه های تخصصی ، عده ای از اساتید وپیشکسوتان دندانپزشکی کودکان کشورمان برآن شدند تا انجمن دندانپزشکی کودکان ایران را تاسیس نمایند.

هییت موسس انجمن مشتمل بر اساتید بزرگوار :

دکتر ژاله محمودیان ، دکتر مجتبی وحید گلپایگانی ، دکتر مهران مرتضوی ودکتر عباس مکارم ، ضمن تشکیل جلسات متعدد ومذاکرات ومکاتبات لازم ، این امر را پایه گذاری نمودند ونهایتا درتاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۷۸ اولین مجمع عمومی واولین دوره انتخابات هییت مدیره برگزار گردید.                                                     

اعضای اولین دوره هییت مدیره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران عبارتند از(۰۵/۱۲/۱۳۷۸) :

رییس هییت مدیره: دکتر مجتبی وحید گلپایگانی

دبیر انجمن : دکتر عبدالحمید ظفرمند

خزانه دار: دکتر حسین افشار

بازرس : دکترسید جلال  پور هاشمی

سایر اعضا : دکتر رضا طالبی ، دکتر یحیی برداران نخجوانی، دکتر عباس مکارم ، دکتر لیدا طوماریان

اعضای دومین دوره هییت مدیره انحمن دندانپزشکی کودکان ایران عبارتند از (۲۹/۰۱/۱۳۸۱):

 رییس هییت مدیره: دکتر مجتبی وحید گلپایگانی

دبیر انجمن : دکتر عبدالحمید ظفرمند

خزانه دار: دکتر حسین افشار

سایر اعضا عبارتند از :  دکترعباس مکارم ،دکتر یحیی برادران نخجوانی،دکتر غلامحسین رمضانی ،دکتر ازیتا زره گر،دکتر ناهید عسکری زاده ودکتر سهیلا احترامی نودهی

بازرس :دکترسهیلا خیر اندیش

اعضای سومین دوره هییت مدیره انحمن دندانپزشکی کودکان ایران عبارتند از(۲۵/۰۴/۱۳۸۳):

رییس هییت مدیره: دکتر مجتبی وحید گلپایگانی

دبیر انجمن : دکتر عبدالحمید ظفرمند

خزانه دار: دکترغلام حسین رمضانی

بازرس: دکتر سید جلال پورهاشمی

سایر اعضا عبارتند از :  دکتر علی کوثری،  دکتربهجت الملوک عجمی ودکترحسین افشار، دکتر ناهید عسکری زاده

اعضای  چهارمین دوره هییت مدیره انحمن دندانپزشکی کودکان ایران عبارتند از(۱۸/۰۸/۱۳۸۵):

رییس هییت مدیره: دکتر مجتبی وحید گلپایگانی

قایم مقام: دکتر یحیی برادران نخجوانی

خزانه دار: دکتر غلام حسین رمضانی

بازرس : دکتر صالحی راد ، دکتر سهیلا احترامی نودهی                                                                                      

سایر اعضاعبارتند از: دکتر ازیتا زره گر، دکتر ناهید عسگری زاده، دکتر علی کوثری ودکتر نیره امینی

اعضای  پنجمین دوره هییت مدیره انحمن دندانپزشکی کودکان ایران عبارتند از( ۲۵/۰۴/۱۳۸۸):

رییس هییت مدیره: دکتر مجتبی وحید گلپایگانی

قایم مقام: دکتر یحیی برادران نخجوانی

دبیر انجمن: دکتر نیره امینی

خزانه دار: دکترمسعود فلاحی نژاد قاجاری

 بازرس: دکترسید جلال پور هاشمی ، دکتر رزا حقگو

سایر اعضاعبارتند از: دکتررضا طالبی،دکتر بهجت الملوک عجمی ،دکتر سهیلا احترامی نودهی ،دکتر ناهید عسگری زاده ودکتر قاسم انصاری

اعضای  ششمین دوره هییت مدیره انحمن دندانپزشکی کودکان ایران عبارتند از(۲۶/۰۴/۱۳۹۱):

رییس هییت مدیره: دکتر حسین افشار

قایم مقام: دکترمجتبی وحید گلپایگانی

خزانه دار: دکتر

 بازرس : دکتر طالبی ، دکتر سالم      

سایر اعضاعبارتند از: دکترقاسم انصاری، دکتر احمد جعفری، دکتر کتایون اصفهانی زاده،   دکتر سهیلا احترامی نودهی ودکتر حسین نعمت الهی

اعضای  هفتمین دوره هییت مدیره انحمن دندانپزشکی کودکان ایران عبارتند از(۲۳/۰۷/۱۳۹۴):

رییس هییت مدیره: دکتر حسین افشار

قایم مقام: دکترعلی رشیدیان

دبیر : دکتر سهیلااحترامی نودهی

خزانه دار: دکتر مصطفی محاوری

 بازرس : ، دکترکتایون سالم      

سایر اعضاعبارتند از: دکتر مجتبی وحید گلپایگانی ، دکتراحمد جعفری، دکترعلی باقریان،  

اعضای  هشتمین دوره هییت مدیره انحمن دندانپزشکی کودکان ایران عبارتند از(۱۹/۰۷/۱۳۹۷):

رییس هییت مدیره: دکتر بهمن سراج

قایم مقام: دکترعلی رشیدیان

دبیر : دکتر سهیلااحترامی نودهی

خزانه دار: دکتر سمانه بدخش

 بازرس : ، دکترکتایون سالم      

سایر اعضاعبارتند از: دکتر مجتبی وحید گلپایگانی ، ، دکترعلی باقریان