با توجه به استمرار درپیشرفت وتکامل علوم پزشکی ودندانپزشکی واحساس نیاز به تشکل و وحدت در زمینه های تخصصی ،

عده ای از اساتید وپیشکسوتان دندانپزشکی کودکان کشورمان برآن شدند تا انجمن دندانپزشکی کودکان ایران را تاسیس نمایند.

هییت موسس انجمن ضمن تشکیل جلسات متعدد ومذاکرات ومکاتبات لازم ، این امر را پایه گذاری نمودند ونهایتا درتاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۷۸

اولین مجمع عمومی واولین دوره انتخابات هییت مدیره برگزار گردید.