با توجه به استمرار درپیشرفت وتکامل علوم پزشکی ودندانپزشکی واحساس نیاز به تشکل ووحدت درزمینه های تخصصی ،

عده ای از اساتید وپیشکسوتان دندانپزشکی کودکان کشورمان برآن شدند تا انجمن دندانپزشکی کودکان ایران را تاسیس نمایند.