تاریخ ارسال: 1395/11/10

دوره فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ ثبت نام ۹۵/۱۱/۲۳ لغایت ۹۵/۱۲/۰۴ در محل تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاریخ آزمون ۹۵/۱۲/۱۱  بعدی 1 قبلی