تاریخ ارسال: 1392/08/22

جلسه هم اندیشی اعضای انجمن دندانپزشکی کودکان شاخه خراسان

جلسه هم اندیشی اعضای انجمن دندانپزشکی کودکان شاخه خراسان با حضور ریاست محترم انجمن دندانپزشکی کودکان ایران جناب آقای دکتر افشار و نیز اساتید گرانقدبعدی 1 قبلی