تاریخ ارسال: 1396/10/28

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

«افق های نو ، چشم اندازهای جدید» بیست وچهارم تا بیست وهفتم بهمن ماه 1396 تهران- هتل المپیکبعدی 1 قبلی