تاریخ ارسال: 1396/11/08

کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

پنجاه وهشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران بیست وهشتم تا سی ویکم فروردین 1397 محل برگزاری سالن اجلاس سرانبعدی 1 قبلی