تاریخ ارسال: 1392/08/22

سمینار یکروزه تروما

سمینار یکروزه تروما در تاریخ 18/7/1392 در محل آمفی تاتر دانشکده دندانپزشکی به همت اعضای انجمن دندانپزشکی کودکان شاخه خراسان و به منظور اعتلای آگاهیبعدی 1 قبلی