تاریخ ارسال: 1391/11/17

برگزاری نشست مشترک انجمن دندانپزشکی کودکان اصفهان و انجمن پزشکان اطفال اصفهان

در تاریخ 30 دی ماه 1391 جلسه مشترکی بین دو انجمن تخصصی ( پزشکان و دندانپزشکان کودکان) اصفهان برگزار شد. این جلسه که به میزبانی انجمن دندانپزشکی کودبعدی 1 قبلی