تاریخ ارسال: 1396/01/29

برگزاری نهمین کنگره جهانی لیزر در دندانپزشکی در ایران

  برگزاری نهمین کنگره جهانی لیزر در دندانپزشکی در ایران 30 فروردین تا 1 اردیبهشت 1397 تهران  هتل المپیک تلفن تماس 02144967بعدی 1 قبلی