• تاريخ برگزاری كنگره بعلت شرايط كرونا تغيير كرده

    زمان آن متعاقبا اعلام ميگردد

فراخوان مقاله
ارسال پوستر
اطلاعات کنگره
پیام رئیس کنگره
پیام رئیس انجمن
ثبت نام

رویکرد مبتنی بر همکاری بین رشته ای در دندانپزشکی کودکان

collaborative approach to pediatric dentistry

برنامه کنگره