با حضور پروفسور ناصر برقی
ودیگر اساتید داخلی و خارجی
مهلت ارسال مقالات تا پانزدهم خرداد ماه

زمان برگزاری کنگره سیزدهم تا شانزدهم آذرماه | تهران |  هتل المپیکجهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
09381081154