بیست و یکمین کنگره ی جهانی تروما در دندانپزشکی در سال ۲۰۲۱
“چالش ها و فرصت ها ”
دیدگاه های جدید تروما در دندانپزشکی”
لینک:https://wcdt2021.com