آخرین مهلت ارسال مقاله برای
پنجاه ونهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران
(اکسیدا)
۱۵مهرماه
www.ida-dent.org
دانش و اخلاق
دو بال تعالی حرفه ای
Professional Excellence by
Knowledge and Ethics
88289257-8